ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริการทั้งหมด
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletจดทะเบียนแก้ไข
bulletอบรมการทำบัญชี
dot
เกร็ดความรู้ทางบัญชี
dot
bulletทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
bulletหน้าที่สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
bulletหลักในการวางระบบบัญชีที่ดี
bulletสิทธิของผู้เสียภาษี
bulletการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
bulletการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
dot
เว็บไซต์เกี่ยวกับภาษี
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletศูนย์รวมข่าวสารทางบัญชี
dot
สำนักสงฆ์ของเรา
dot
bulletสำนักสงฆ์วัดป่าไทรย้อย(ธ)
dot
Newsletter

dot


บัญชี
จดทะเบียนแก้ไข
ทำบัญชี
บัญชี


หลักในการวางระบบบัญชีที่ดี article

 

1.อย่าทำการวางระบบบัญชีหรือปรับปรุงตามแฟชั่นหรือตามอย่างผู้อื่น โดยไม่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริง เนื่องจากการวางระบบจะต้องมีความครบถ้วนถูกต้องของรายการที่เกิดขึ้น การกระทำการใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงการบันทึกรายการบัญชีด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามเป็นการเสี่ยงต่อความสูญเปล่าทั้ง ความพยายาม ความตั้งใจ เวลา และทรัพย์สินเงินทอง เนื่องจากจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อใช้ในการบริหารงาน

2.การวางระบบบัญชีที่ดีนั้นจะต้องมีการสอดคล้องไปกับธรรมชาติของการทำงาน และการดำเนิน ธุรกิจที่เป็นจริง ระบบต่างๆ ที่มีการสร้างขึ้นมาจะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการดำเนินงาน ไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย และผู้ใช้งานข้อมูล ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ ควรจะรู้ความต้องการของตนเองก่อนที่จะให้ผู้วางระบบบัญชีทำการวางระบบบัญชี เพื่อที่จะให้การวางระบบสามารถรองรับความต้องการของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการได้

3.ระบบบัญชีที่มีการควบคุมภายในอย่างดีเยี่ยมสามารถป้องกันการทุจริตอย่างได้ผลในทุกเรื่อง อาจไม่ใช่ระบบบัญชีที่ดีที่สุดเสมอไป แต่ระบบบัญชีที่ดีนั้นหมายถึง ระบบบัญชีที่มีความ สอดคล้องกับการทำงานและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับ สภาพการดำเนินธุรกิจ และขนาดของกิจการนั้นๆ รวมถึงจะต้องสอดคล้องต่อนโยบายในการดำเนินกิจการด้วย ดังนั้นระบบบัญชีที่เหมาะสมใช้งานได้ดีในกิจการแบบเดียวกันแห่งหนึ่ง อาจไม่สามารถใช้ได้ดี กับอีกแห่งหนึ่งก็ได้

4.ระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีการเสนอรายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม การเสนอรายงานบางอย่าง ช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นแม้เพียงชั่วเวลาเดียว คุณค่าของรายงานอาจจะเหลือเท่ากับศูนย์ หรือรายงานที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการสับสน และแบ่งแยกความสนใจในรายงานที่สำคัญไป

5.ควรเลิกเชื่อว่าระบบบัญชีและการทำงานต่างๆ ควรจะกำหนดหรือวางรูปแบบ มาจากฝ่าย บัญชีหรือนักบัญชี หรือ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่การวางระบบบัญชีจำเป็นต้อง ใช้ศิลปและศาสตร์หลายแขนง ดังนั้น การวางระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสมกับกิจการจะต้อง กิดจากการรวมตัวของแผนกต่างๆในบริษัท และนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ทั้งบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีต้นทุน และบัญชีภาษีอากร

ผู้วางระบบบัญชีหรือฝ่ายบัญชีจะต้องเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับคำแนะนำหรือ ข้อขัดแย้งจาก ผู้อื่นและจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆ ฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหาร สามารถประสานงาน และอธิบายเหตุผลต่างๆได้อย่างชัดเจน กรณีที่ฝ่ายบัญชีไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ อาจต้องพึ่งพา บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติมาชดเชย

 

pwaaccount.com รับสอนโปรแกรม EXPRESS โปรแกรมบัญชี CD ORGANIZER

สอบถามโทร 085-141-5089 ยินดีให้คำปรึกษา

 
เกร็ดความรู้ทางบัญชี

หน้าที่ของผู้ประกอบการรายใหม่ article
ข้อควรระมัดระวังในการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม article
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท article
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน article
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

สำนักงาน พุวดาการบัญชี

105/420 ซ.การเคหะร่มเกล้า29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel : 085-141-5089    Fax : 02-916-0763    E-Mail : Chiraphorn99@hotmail.com