ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริการทั้งหมด
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletจดทะเบียนแก้ไข
bulletอบรมการทำบัญชี
dot
เกร็ดความรู้ทางบัญชี
dot
bulletทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
bulletหน้าที่สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
bulletหลักในการวางระบบบัญชีที่ดี
bulletสิทธิของผู้เสียภาษี
bulletการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
bulletการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
dot
เว็บไซต์เกี่ยวกับภาษี
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletศูนย์รวมข่าวสารทางบัญชี
dot
สำนักสงฆ์ของเรา
dot
bulletสำนักสงฆ์วัดป่าไทรย้อย(ธ)
dot
Newsletter

dot


บัญชี
จดทะเบียนแก้ไข
ทำบัญชี
บัญชี


การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม article

ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ในเมื่อพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลด อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 465) พ.ศ.2550 กำหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3
     

      เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร จากอัตราร้อยละ 10.0 เป็นอัตราร้อยละ 6.3 ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่า เพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประกอบกับพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นต้นไป มอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ ดังนั้น กรมสรรพากรจึงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 6.3 บวกกับภาษีที่ต้องจัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอีกในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ รวมเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นร้อยละ 7.0

 

pwaaccount.com รับสอนโปรแกรม EXPRESS โปรแกรมบัญชี CD ORGANIZER

สอบถามโทร 085-141-5089 ยินดีให้คำปรึกษา

เกร็ดความรู้ทางบัญชี

หน้าที่ของผู้ประกอบการรายใหม่ article
ข้อควรระมัดระวังในการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี article
สิทธิของผู้เสียภาษี article
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท article
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน article
หลักในการวางระบบบัญชีที่ดี article
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

สำนักงาน พุวดาการบัญชี

105/420 ซ.การเคหะร่มเกล้า29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel : 085-141-5089    Fax : 02-916-0763    E-Mail : Chiraphorn99@hotmail.com