ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริการทั้งหมด
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletจดทะเบียนแก้ไข
bulletอบรมการทำบัญชี
dot
เกร็ดความรู้ทางบัญชี
dot
bulletทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
bulletหน้าที่สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
bulletหลักในการวางระบบบัญชีที่ดี
bulletสิทธิของผู้เสียภาษี
bulletการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
bulletการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
dot
เว็บไซต์เกี่ยวกับภาษี
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletศูนย์รวมข่าวสารทางบัญชี
dot
สำนักสงฆ์ของเรา
dot
bulletสำนักสงฆ์วัดป่าไทรย้อย(ธ)
dot
Newsletter

dot


บัญชี
จดทะเบียนแก้ไข
ทำบัญชี
บัญชี


สิทธิของผู้เสียภาษี article

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้

2.1 การผ่อนชำระภาษี

       - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91ที่มีจำนวนเกินกว่า 3,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายงวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 3 งวด โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
       - ภาษีอากรที่ค้างชำระ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนภายใต้หลักเกณฑ์การผ่อนชำระของกรมสรรพากร

2.2 การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี  (สำคัญมาก)

        กรณีที่ผู้เสียภาษีถูกประเมินภาษีอากร หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ (แบบ ภ.ส.6) ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และหากได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยังไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆ และต้องชำระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามการประเมินให้ครบถ้วน

2.3 ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง

        การใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการเสียภาษีอากร ผู้เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชำระภาษี มีหน้าที่ต้องชำระภาษ๊ตามการประเมินนั้น ภายในกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน อย่างไรก็ตาม หากต้องการรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคำพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี โดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมสรรพากร

2.4 ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีอากร

       ผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีอากรให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย หากมิได้ยื่นแบบฯ หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนอกเหนือจากเงินภาษีที่ต้องชำระอีกด้วย อย่างไรก็ดี หากการกระทำความผิดมีเหตุอันควรผ่อนผัน ผู้เสียภาษีอาจมีคำร้องเป็นหนังสือของดหรือลดเบี้ยปรับและอาจได้รับการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับให้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ สำหรับเงินเพิ่มไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจเจ้าพนักงานฯงดหรือลดให้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษี และได้มีการชำระหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายแล้ว เงินเพิ่มจะลดลงมาเหลือเพียงกึ่งหนึ่ง

2.5 ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

       ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเอง หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง เป็นต้น   

 

pwaaccount.com รับสอนโปรแกรม EXPRESS โปรแกรมบัญชี CD ORGANIZER

สอบถามโทร 085-141-5089 ยินดีให้คำปรึกษา

  
เกร็ดความรู้ทางบัญชี

หน้าที่ของผู้ประกอบการรายใหม่ article
ข้อควรระมัดระวังในการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี article
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม article
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท article
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน article
หลักในการวางระบบบัญชีที่ดี article
ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

สำนักงาน พุวดาการบัญชี

105/420 ซ.การเคหะร่มเกล้า29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel : 085-141-5089    Fax : 02-916-0763    E-Mail : Chiraphorn99@hotmail.com