ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริการทั้งหมด
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletจดทะเบียนแก้ไข
bulletอบรมการทำบัญชี
dot
เกร็ดความรู้ทางบัญชี
dot
bulletทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
bulletหน้าที่สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
bulletหลักในการวางระบบบัญชีที่ดี
bulletสิทธิของผู้เสียภาษี
bulletการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
bulletการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
dot
เว็บไซต์เกี่ยวกับภาษี
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletศูนย์รวมข่าวสารทางบัญชี
dot
สำนักสงฆ์ของเรา
dot
bulletสำนักสงฆ์วัดป่าไทรย้อย(ธ)
dot
Newsletter

dot


บัญชี
จดทะเบียนแก้ไข
ทำบัญชี
บัญชี


สอนโปรแกรมบัญชี article

รับสอนการใช้โปรแกรม EXPRESS และโปรแกรมบัญชี  CD ORGANIZER  รวมถึงวางระบบบัญชีของธุรกิจให้สามารถใช้โปรแกรมได้สมบรูณ์แบบ
 
COUSE 1. การลงบัญชีขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
         1. การแยกประเภทการค้า การลงบัญชีสมุดรายวันซื้อ  รายวันขาย  รายวันทั่วไป รายวันจ่าย รายวันรับ  การEXPORT  FILE  การทำภาษีมูลค่าเพิ่ม  การทำภาษีหักณที่จ่าย  การดูบัญชีแยกประเภท การดูงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงินเบี้องต้น 
          
อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเวลา 15  ชั่วโมง  (สอนนอกสถานที่)
 
COUSE 2. สินค้าคงเหลือ  ประกอบด้วย
        1. การบันทึกข้อมูลซื้อ ข้อมูลขาย การเบิกจ่ายภายใน  การโอนย้ายระหว่างคลัง การผลิตสินค้าตามงานสั่งทำ  การดูต้นทุนของสินค้า การดูรายงานสินค้าต่างๆ
         อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 300  บาท เป็นเวลา 10  ชั่วโมง (สอนนอกสถานที่)
 
COUSE 3. การปิดงบการเงิน (ADVANCE)   ประกอบด้วย
        1.การวิเคราะห์งบทดลอง  การแก้ปัญากรณีที่งบทดลองไม่ลงตัว การบันทึกค้างรับ ค้างจ่าย การตรวจสอบรายการทางบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล การทำอัตราส่วนทางการเงิน การทำงบกระแสเงินสด การจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ เป็นต้น

        อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 400  บาท เป็นเวลา 20  ชั่วโมง (สอนนอกสถานที่)

รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านภาษี วางระบบ รับทำบัญชี   เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถสอบถามปัญหาได้ตลอดเวลา...

 

 

pwaaccount.com รับสอนโปรแกรม EXPRESS โปรแกรมบัญชี CD ORGANIZER

สอบถามโทร 085-141-5089 ยินดีให้คำปรึกษา

 
สอนโปรแกรมบัญชี
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สำนักงาน พุวดาการบัญชี

105/420 ซ.การเคหะร่มเกล้า29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel : 085-141-5089    Fax : 02-916-0763    E-Mail : Chiraphorn99@hotmail.com