ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การบริการทั้งหมด
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletจดทะเบียนแก้ไข
bulletอบรมการทำบัญชี
dot
เกร็ดความรู้ทางบัญชี
dot
bulletทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับได้
bulletหน้าที่สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
bulletหลักในการวางระบบบัญชีที่ดี
bulletสิทธิของผู้เสียภาษี
bulletการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี
bulletการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
dot
เว็บไซต์เกี่ยวกับภาษี
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletศูนย์รวมข่าวสารทางบัญชี
dot
สำนักสงฆ์ของเรา
dot
bulletสำนักสงฆ์วัดป่าไทรย้อย(ธ)
dot
Newsletter

dot


บัญชี
จดทะเบียนแก้ไข
ทำบัญชี
บัญชี


ตรวจสอบบัญชี article

ขอบเขตงานบริการตรวจสอบบัญชี ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้

1.ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชีระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

2.เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

3.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่างบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี

4.บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด ได้แก่  สปช.3,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ 

 

อัตราค่าบริการจะพิจารณาจากปริมาณงานและประเภทธุรกิจ ในราคาที่ยุติธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราภรณ์ บุษบา

เบอร์โทร :085-141-5089  แฟกซ์ :02-916-0763

    E-mail : Chiraphorn99@hotmail.com

 

pwaaccount.com รับสอนโปรแกรม EXPRESS โปรแกรมบัญชี CD ORGANIZER
ตรวจสอบบัญชี
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สำนักงาน พุวดาการบัญชี

105/420 ซ.การเคหะร่มเกล้า29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel : 085-141-5089    Fax : 02-916-0763    E-Mail : Chiraphorn99@hotmail.com